• தமிழ் – TNPSC GROUP EXAMS Quick View
  • தமிழ் – TNPSC GROUP EXAMS Quick View
  • , ,
  • தமிழ் – TNPSC GROUP EXAMS

  • 1,000.00
  • தமிழக அரசின் அறிவிப்பின்படி அனைத்து தேர்வுகளிலும் தமிழ்மொழித் தாள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அதற்கு சிறந்த மதிப்பெண் எடுக்கும் வகையில் இங்கு தமிழ் பாடம் முழுவதும் [TNSCERT அடிப்படையில்] பாடங்கள் தேர்வுகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.                    
  • Add to cart