NEW 6th TERM 2 SOCIAL ONELINERS | குடித்தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை ஒரு வரி வினாக்கள்| TNPSC GROUP 1,2,4

 

DOWNLOAD OUR OFFICIAL APP:DOWNLOAD APP | JOIN OUR TNPSC TELEGRAM : JOIN NOW

DOWNLOAD 33,000 ONELINERS [3600+ PAGES] PDF: DOWNLOAD PDF


 1. “கணா” என்னும் சொல் யாரை குறிக்கும்?

சரிசமமான சமூக அந்தஸ்தைக் கொண்ட மக்களை

 1. சங்கா என்றால் பொருள் என்ன  ?

மன்றம்

 1. சங்கங்கள் யாரால் ஆளப்பட்டது ?

சிறிய நிலப்பகுதியில் மேட்டுக்குடி மக்களை கொண்ட குழு

 1. ஒரு நிலப்பகுதியை அரசனோ அல்லது அரசியோ ஆள்வதற்கு பெயரென்ன?

 முடியாட்சி அரசு

 1. கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியாவில் எத்தனை வகைப்பட்ட அரசுகள் செயல்பட்டது?

இரண்டு: கண-சங்கங்கள், முடியாட்சி அரசுகள்

 1. முடியாட்சி முறைக்கு முன்னால் மேட்டுக்குடி மக்கள் அடங்கிய குழுவின் ஆட்சி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?

கண- சங்கங்கள்

 1. மக்கள் குழுவாக குடியேறிய தொடக்ககால இடங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன?

ஜனபதங்கள்

 1. கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் சிந்து கங்கை சமவெளியில் எத்தனை மகாஜனபதங்கள் இருந்தன?

 16

 1. 16 மகாஜனபதங்கள் என்னென்ன?

அங்கம் ,மகதம்,வஜ்ஜி,,காசி ,மல்லம், குரு ,கோசலம், அவந்தி, சேதி, வத்சம், பாஞ்சாலம், மத்சயம், சூரசேனம்,அஸமகம், காந்தகாரம் மற்றும் காம்போஜம்

 1. நான்கு முக்கிய மகாஜனபதங்கள் என்னென்ன ?

மகதம்- பீகார் ,அவந்தி- உஜ்ஜைனி, கோசலம்- கிழக்கு உத்தரப் பிரதேசம், வத்சம்-கோசாம்பி அலகாபாத்

 1. நான்கு முக்கிய மகாஜனபதங்களில் முக்கியமான பேரரசாக உருவானது எது?

 மதம்

 1. மகதம் எங்கு அமைந்திருந்தது ?

 கங்கைச் சமவெளியின் கீழ்ப்பகுதி

 1. பண்டைய மகதத்தின் அரச வம்சங்கள் என்னென்ன?

நான்கு ஹரியங்கா வம்சம், சீசுநாக வம்சம், நந்த வம்சம், மௌரியவம்சம்

 1. பிம்பிசாரர் எந்த வம்சத்தைச் சார்ந்தவர்?

ஹரியங்கா வம்சம்

 1. பிம்பிசாரர் திருமண உறவு ,படையெடுப்பு ஆகிய வழிகளில் எந்த பகுதிகளில் தமது அரசை விரிவுபடுத்தினார்?

லிச்சாவ,மதுரா மற்றும் கோசலா

 1. அஜாதசத்ரு யாருடைய சமகாலத்தவர்?

புத்தர்

 1. ராஜகிரகத்தில் முதல் பௌத்த சபை மாநாட்டை கூட்டியவர் யார் ?

 பிம்பிசாரர் மகன் அஜாதசத்ரு

 1. பாடலிபுத்திரத்தில் புதிய தலைநகருக்காண அடித்தளமிட்டவர் யார்?

அஜாதசத்ருவினுடைய மகன் உதயன்

 1. ஹரியங்கா அரச வம்சத்தை தொடர்ந்து எந்த அரச வம்சத்தினர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றனர்?

 சிசுநாக அரச வம்சம்

 1. எந்த அரசர் தலைநகரை ராஜ கிரகத்திலிருந்து பாடலிபுத்திரத்திற்க்கு மாற்றினார்?

காலசோகா

 1. இரண்டாம் பௌத்த மாநாட்டை வைசாலியில் கூட்டியவர் யார்?

காலசோகா

 1. இந்தியாவில் முதன் முதலாக பேரரசை உருவாக்கியவர்கள் யார்?

 நந்தர்கள்

 1. முதல் நந்த வம்ச அரசர் யார் ?

மகாபத்ம நந்தர்

 1. மகாபத்ம நந்தரை தொடர்ந்து அவருடைய எட்டு மகன்களும் ஆட்சி செய்தனர் அவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் ?

 நவநந்தர்கள்

 1. நந்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் ?

 தனந்தனந்தர்

 1. தனந்தனந்தர் யாரால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டார்?

சந்திரகுப்த மௌரியர்

 1. பண்டைய மகத நாட்டில் இருந்த  புகழ் பெற்ற மடாலயம் எது?

 நாளந்தா

 1. நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் யாருடைய காலத்தில் மிகப் புகழ்பெற்ற கல்வி மையமாக திகழ்ந்தது?

 குப்தர்கள்

 1. நாளந்தா என்பது எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது ?

சமஸ்கிருத சொல்:  நா+அலம் +தா என்ற மூன்று சமஸ்கிருத சொற்களின் இணைப்பு இதன்பொருள் “வற்றாத அறிவை அளிப்பவர்”

 1. அர்த்தசாஸ்திரம் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்?

கௌடில்யர்

 1. முத்ரராட்சஸம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?

விசாகதத்தர்

 1. யாருடைய அகநானூற்றுப் பாடல் மௌரிய பேரரசு பற்றி குறிப்பிடுகிறது?

மாமூலனார்

 1. எந்த வெளிநாட்டு சான்றுகள் மௌரிய அரசை பற்றி குறிப்பிடுகிறது?

 தீபவம்சம் ,மகாவம்சம், இண்டிகா

 1. மெகஸ்தனிஸ் சந்திரகுப்த மௌரிய அரசவையில் யாருடைய தூதுவராக இருந்தவர் ?

கிரேக்க ஆட்சியாளர் செலுக்கஸ் நிகேட்டர்

 1. மெகஸ்தனிஸ் எத்தனை ஆண்டுகள் இந்தியாவில் இருந்தார் ?

 14 ஆண்டுகள்

 1. மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன?

இண்டிகா

 1. மௌரிய பேரரசின் தலைநகரம் எது ?

பாடலிபுத்திரம் (தற்போதைய பாட்னா)

 1. மௌரிய பேரரசின் வரலாற்றுக்காலம் என்ன ?

 கிமு 322 முதல் 187 வரை

 1. மௌரிய பேரரசின் தலைநகரான பாடலிபுத்திர நகருக்கு எத்தனை நுழைவாயில்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் இருந்தன ?

64 நுழைவுவாயில்கள் மற்றும் 570 கண்காணிப்பு கோபுரங்கள்

 1. இந்தியாவின் முதல் பெரிய பேரரசு எது?

மௌரிய பேரரசு

 1. மௌரியப் பேரரசை நிறுவியவர் யார் ?

சந்திரகுப்த மவுரியர்

 1. எந்த சமணத்துறவி சந்திரகுப்தரை தென்னிந்தியாவிற்கு அழைத்துச் சென்றார் ?

பத்திரபாகு

 1. சந்திரகுப்தர் எங்கு சமண சடங்கான சல்லேகனா செய்து உயிர் துறந்தார் ?

சரவணபெலகுலா, கர்நாடகா

 1. சல்லேகனா என்ற சமண சடங்கு முறை என்பது என்ன?

உண்ணாநோன்பிருந்து உயிர் துறத்தல்

 1. சந்திரகுப்த மௌரியரின் மகன் யார்?

பிந்துசாரர்

 1. பிந்துசாரரின் இயற்பெயர் என்ன ?

சிம்மஹசேனா

 1. கிரேக்கர்கள் பிந்துசாரரை எவ்வாறு அழைத்தனர் ?

அமிர்தகதா

 1. அமிர்தகதா என்பதன் பொருள் என்ன?

எதிரிகளை அழிப்பவன்

 1. பிந்துசாரர் தனது மகன் அசோகரை எந்தப் பகுதியின் ஆளுநராக நியமித்தார்?

உஜ்ஜயினி

 1. மௌரிய அரசர்களில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர் யார்?

அசோகர்

 1. அசோகர் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்?

தேவனாம்பிரியர்

 1. தேவனாம்பிரியர் என்பதன் பொருள் என்ன?

கடவுளுக்கு பிரியமானவன்

 1. அசோகர் எப்போது கலிங்கத்தின் மீது போர் தொடுத்தார் ?

கி.மு 261

 1. கலிங்கப் போரின் பயங்கரத்தை பற்றி அசோகர் தன்னுடைய எத்தனையாவது பாறை கல்வெட்டில் விவரித்துள்ளார்?

 13 வது பாறை கல்வெட்டு

 1. “அசோகர் ஒரு பிரகாசமான நட்சத்திரம் போல இன்றுவரை ஒளிர்கிறார்” என கூறியவர் யார் ?

வரலாற்றறிஞர் HG.வெல்ஸ்

 1. கலிங்கப் போருக்குப் பின்னர் அசோகர் எந்த மதத்தை தழுவினார்?

பௌத்தம்

 1. தர்மத்தின் கொள்கையை மக்களுக்கு பரப்புவதற்காக அசோகர் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சுற்றுப்பயணங்கள் மேற்கொண்டார் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 தர்ம யாத்திரைகள்

 1. அசோகரின் எந்த தூண் கல்வெட்டில் தர்மத்தின் பொருள் குறித்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ?

இரண்டாம் தூண் கல்வெட்டு

 1. எங்கு அமைந்துள்ள அசோகருடைய தூணின் சிகர பகுதியில் அமைந்துள்ள சிங்க உருவங்கள் இந்திய தேசிய சின்னமாகவும் வட்ட வடிவ அடிப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள சக்கரம் இந்தியாவின் தேசிய கொடியின் மையச் சக்கரமாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ?

சாரநாத்

 1. அசோகர் யாரை பௌத்தத்தை பரப்புவதற்காக இலங்கைக்கு அனுப்பினார்?

மகன் மஹிந்தா ,மகள் சங்கமித்ரா

 1. தர்மத்தை பரப்புவதற்காக அசோகர் நியமித்த புதிய அதிகாரிகள் யார் ?

 தர்ம-மகாமாத்திரர்கள்

 1. அசோகர் மூன்றாம் பௌத்த மாநாட்டை எங்கு கூட்டினார் ?

தனது தலைநகரமான பாடலிபுத்திரம்

 1. பேரரசர் அசோகருடைய ஆணைகள் மொத்தம் எத்தனை ?

33

 1. அரசரால் அல்லது உயர் பதவியில் இருப்பவரால் வெளியிடப்பட்ட ஆணை அல்லது பிரகடனம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?

பேராணை

 1. சாஞ்சி அசோகர் கல்வெட்டுகளில் என்ன எழுத்துமுறை காணப்படுகிறது?

 பிராமி

 1. அசோகரின் காந்தகார் கல்வெட்டுகளில் என்ன எழுத்துமுறை காணப்படுகிறது ?

கிரேக்கம் மற்றும் அராமிக்

 1. வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள அசோகரின்கல்வெட்டுகளில் என்ன எழுத்துமுறை காணப்படுகிறது?

கரோஷ்டி

 1. அசோகருடைய எந்தக் கல்வெட்டுகள் மூவேந்தர்களான பாண்டியர், சோழர், கேரள புத்திரர் ஆகியோரையும் சத்தியபுத்திரர்களையும் குறிப்பிடுகின்றன?

 2 மற்றும் 13ஆம் பாறை கல்வெட்டுகள்

 1. மௌரிய பேரரசின் என்ன அமைச்சரவை அரசருக்கு உதவியது?

 மந்திரிபரிஷத்

 1. மந்திரிபரிஷத் என்ற அமைச்சரவை யாரை உள்ளடக்கியது?

 ஒரு புரோகிதர் ,ஒரு சேனாபதி, ஒரு மகா மந்திரி மற்றும் இளவரசன்

 1. எங்கு உள்ள அசோகரது கல்வெட்டு பாலி மற்றும் பாகா எனும் இரண்டு வரிகளை குறிப்பிடுகின்றது?

லும்பினி

 1. மொத்த விளைச்சலில் எத்தனை பங்கு நில வரியாக வசூல் செய்யப்பட்டது?

 ⅙ பங்கு

 1. மௌரியர் காலத்தில் நீதித் துறையின் தலைவர் யார் ?

அரசர்

 1. படைகளின் தலைமைத் தளபதி யார் ?

அரசர்

 1. 30 நபர்கள் கொண்ட குழு ஐந்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஆறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு , ஒவ்வொரு குழுவும் எவற்றை நிர்வாகம் செய்தது?

கடற்படை ,ஆயுதங்கள் (போக்குவரத்து மற்றும் விநியோகம்), காலாட்படை, குதிரைப்படை ,தேர்ப்படை, யானைப்படை

 1. நகரத்தை நிர்வாகம் செய்வதற்காக எத்தனை உறுப்பினர்களை கொண்ட குழுவானது ஆறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது?

30 நபர்கள் (5,5  உறுப்பினர்களாக)

 1. நகர நிர்வாகம் எந்த அதிகாரியின் கீழ் இருந்தது?

  நகரிகா

 1. ‘நகரிகா’விற்கு எந்த அதிகாரிகள் உதவி செய்தனர்?

ஸ்தானிகா,கோபா

 1. எந்தக் கல்வெட்டு சுதர்சனா ஏரி எனும் நீர்நிலை உருவாக்கப்பட்டதை பதிவுசெய்துள்ளது?

ருத்ரதாமனின் ஜூனாகத் /கிர்னார் கல்வெட்டு

 1. சுதர்சனா ஏரி பணிகள் யாருடைய காலத்தில் தொடங்கப்பட்டு யாருடைய காலத்தில் நிறைவு பெற்றது ?

சந்திரகுப்த மௌரியரின் காலத்தில் தொடங்கப்பட்டு அசோகரின் காலத்தில் பணிகள் நிறைவு பெற்றன

 1. மௌரிய அரசாங்கம் பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தை என்னவாக வழங்கியது?

 பணம்

 1. வெள்ளி நாணயங்களில் என்ன வடிவங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன?

 மயில் ,மலை மற்றும் பிறை சந்திர வடிவம்

 1. மௌரிய பேரரசின் செப்பு நாணயங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?

மாஸாகாஸ்

 1. காசி,வங்கா,காமரூபா மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மதுரை ஆகிய இடங்களில் சிறப்புமிக்க துணிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன என்று கூறும் நூல் எது?

அர்த்தசாஸ்திரம்

 1. மௌரியர் கால கலைகள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது?

இரண்டு :உள்ளூர் கலை &அரச கலை

 1. யக்க்ஷன்,யக்க்ஷி உருவ சிலைகள் எந்த கலைப்பிரிவை சார்ந்தவை?

உள்ளூர் கலைகள்

 1. அரண்மனைகள் மற்றும் பொதுக் கட்டடங்கள், ஒற்றைக் கல் தூண்கள், பாறைக் குடைவரை கட்டடக்கலை, ஸ்தூபிகள் ஆகியவை எந்த பிரிவை சார்ந்தவை?

அரசகலைகள்

 1. நீர்,வளம், மரங்கள், காடுகள் ,காட்டுச் சூழல் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய கடவுள் யார்?

 யக்க்ஷன்

 1. யக்க்ஷாவின் பெண் வடிவத்தின் பெயர்?

யக்க்ஷி

 1. செங்கல் அல்லது கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ள அரைக் கோள வடிவம் உடைய குவிமாடம் போன்ற அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

ஸ்தூபி

 1. புத்தரின் உடலுறுப்புகளின் எச்சங்கள் எதன் மையத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்?

 ஸ்தூபி

 1. எங்குள்ள தூணின் சிகரப் பகுதியில் தர்மசக்கரம் இடம்பெற்றுள்ளது?

 சாரநாத்தில் உள்ள ஒற்றைக் கல் தூண்

 1. எங்கு உள்ள மூன்று குகைகளில் அசோகர் உடைய அர்பணிப்பு கல்வெட்டுகள் உள்ளன?

பராபர் குன்றுகள்

 1. எங்கு உள்ள மூன்று குகைகளில் தசரத மௌரியரின் (அசோகரின் பெயரன்) கல்வெட்டுகள் இடம்பெற்றுள்ளன?

நாகார்ஜுன கொண்டா

 1. எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் படையெடுப்பு மௌரியப் பேரரசை வலிமை குன்ற செய்தது ?

பாக்டீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த கிரேக்கர்களின் படையெடுப்பு

 1. மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் யார்?

 பிரகத்ரதா

 1. பிரகத்ரதா யாரால் கொல்லப்பட்டார்?

 அவருடைய படைத்தளபதி புஷ்யமித்ர சுங்கர்

 1. சுங்க வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் ?

புஷ்யமித்ர சுங்கர்

 1. ராஜகிரகத்தின் தற்போதைய பெயர் என்ன?

 ராஜ்கிர்

 1. பாடலிபுத்திரத்தின் தற்போதைய பெயர் என்ன ?

பாட்னா

 1. கலிங்கத்தின் தற்போதைய பெயர் என்ன?

ஒடிசா

 1. சீனப்பெருஞ்சுவர் எந்த அரசால் கட்டப்பட்டது?

குன்-சி ஹங்க்  (கி.மு 1ஆம் நூற்றாண்டு)

 1. கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஒலிம்பியா வின் ஜியஸ் கோயில் எங்கு உள்ளது?

கிரீஸ் நாடு

Tags :
You cannot copy content of this page